Το Μήνυμα του Αρεσίμπο, μια άσκηση για την εκπομπή όσο γίνεται περισσότερων πληροφοριών σε ένα βραχύ σήμα, στάλθηκε το 1974 με τη μορφή δυαδικής στοιχειοσειράς από μονάδες και μηδενικά, που θα μπορούσαν να συσχετιστούν και να παρουσιάσουν μια απλή εικόνα σαν της τηλεόρασης.

Στην εικόνα χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο δυαδικό σύστημα αριθμών με ένα επιπλέον ψηφίο (κουκκίδα) πριν από κάθε αριθμό, ώστε να είναι καθαρό που αρχίζει ο καθένας.

Στην κορυφή υπάρχει αρίθμηση από το ένα μέχρι το δέκα και στη συνέχεια ένα τετράγωνο που αντιπροσωπεύει τα ατομικά βάρη των πέντε βασικότερων ατόμων της ζωής μας (υδρογόνο, άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο και φώσφορος), πλάι πλάι.

Ύστερα υπάρχουν τύποι βασικών μορίων και ριζών της ζωής, εκφρασμένα ως συνάρτηση των αριθμών που εκπροσωπούν αυτά τα πέντε βασικά άτομα.

Η διπλή έλικα του DNA παριστάνεται αριστερά και δεξιά του αριθμού που αντιπροσωπεύει τα μοριακά ζεύγη βάσεων στο ανθρώπινο DNA (4 δισεκατομμύρια). Από κάτω υπάρχει μια χονδρική εικόνα ανθρώπου, ανάμεσα σε στοιχεία που δίνουν το μέσο ύψος του σε μονάδες του μήκους κύματος του σήματος (12,7cm), και του πληθυσμού της Γης.

Κάτω από τον άνθρωπο βρίσκεται μια εικόνα του ηλιακού συστήματος, με τη Γη μετατοπισμένη προς το ανθρώπινο σώμα, για να υποδηλωθεί που ζούμε.

Τέλος, υπάρχει μια εγκάρσια τομή του ραδιοτηλεσκοπίου με μια εικόνα του ραδιοσήματος που εκπέμπεται, καθώς και οι διαστάσεις της κεραίας.

Το μήνυμα αποτελείτο από 1679 δυαδικά ψηφία, περίπου 210 bytes, που μεταδόθηκαν στη συχνότητα 2380 MHz και με συνολική ισχύ 1000 kW. Το «1» και «0» μεταδόθηκαν σε ποσοστό 10 bits ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική εκπομπή έγινε σε λιγότερο από τρία λεπτά.

O αριθμός 1679 επιλέχτηκε επειδή είναι το γινόμενο δύο πρώτων αριθμών, του 73 και του 23. Τα ψηφία μπορούν να ταξινομηθούν σε 73 σειρές με 23 στήλες. Η εναλλακτική ταξινόμηση σε 23 γραμμές με 73 στήλες παράγει μπερδεμένες εικόνες.

Arecibo shifted
Το μήνυμα ταξινομημένο σε 23 γραμμές με 73 στήλες.

Επειδή θα χρειαστούν 25.000 χρόνια για το μήνυμα να φθάσει τον προορισμό του (και επιπλέον 25.000 χρόνια για κάποια πιθανή απάντηση), το μήνυμα του Αρεσίμπο ήταν περισσότερο μια επίδειξη της ανθρώπινης τεχνολογίας παρά μια πραγματική προσπάθεια για να αρχίσουμε μια συνομιλία με εξωγήινους. Στην πραγματικότητα, τα αστέρια του M13 που είχε στόχο το μήνυμα δεν θα είναι πλέον στη θέση αυτή, όταν το μήνυμα φτάσει.

Το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο καθαρό με περισσότερο χρόνο και χρήματα, που ένας εξωγήινος πολιτισμός μπορεί να τα διαθέτει.

Το μήνυμα σε δυαδική μορφή:

00000010101010000000000
00101000001010000000100
10001000100010010110010
10101010101010100100100
00000000000000000000000
00000000000011000000000
00000000001101000000000
00000000001101000000000
00000000010101000000000
00000000011111000000000
00000000000000000000000
11000011100011000011000
10000000000000110010000
11010001100011000011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000000000000000010
00000000000000000000000
00001000000000000000001
11111000000000000011111
00000000000000000000000
11000011000011100011000
10000000100000000010000
11010000110001110011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000001100000000010
00000000001100000000000
00001000001100000000001
11111000001100000011111
00000000001100000000000
00100000000100000000100
00010000001100000001000
00001100001100000010000
00000011000100001100000
00000000001100110000000
00000011000100001100000
00001100001100000010000
00010000001000000001000
00100000001100000000100
01000000001100000000100
01000000000100000001000
00100000001000000010000
00010000000000001100000
00001100000000110000000
00100011101011000000000
00100000001000000000000
00100000111110000000000
00100001011101001011011
00000010011100100111111
10111000011100000110111
00000000010100000111011
00100000010100000111111
00100000010100000110000
00100000110110000000000
00000000000000000000000
00111000001000000000000
00111010100010101010101
00111000000000101010100
00000000000000101000000
00000000111110000000000
00000011111111100000000
00001110000000111000000
00011000000000001100000
00110100000000010110000
01100110000000110011000
01000101000001010001000
01000100100010010001000
00000100010100010000000
00000100001000010000000
00000100000000010000000
00000001001010000000000
01111001111101001111000